Blog

V slovenskem prostoru muzeji na splošno ne igrajo pomembne vloge v lokalnem okolju oziroma v poslanstvu, ki bi obenem gradil vključujočo družbo. Poslanstvo kulturnega sektorja potrebuje v smislu grajenja lokalne skupnosti, prenosa znanja, izkušenj in ohranjanja nekih rezultatov projektov podporo medsektorskega sodelovanja. Na omenjenem področju smo sodelovali na nekaj projektih na področju...

Narava je podvržena spremembam, tako pozitivnim, kot negativnim. V naravi se pojavljajo določene stvari, ki imajo negativni vpliv. Ene takih so Invazivne rastline, saj s svojo naselitvijo prevladajo v za njih netipičnem okolju in izpodrivajo oziroma zatrejo lokalne rastline. Invazivnost pomeni, da si nekdo vzame preveč prostora in druge, ki...

Gradimo vključujočo družbo Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar. Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic. Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med njimi. Krožne zgodbe Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri. Vsem zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih...

Industrijski turizem je del trajnostnega turizma. Za slednjega je značilno, da se lahko na posameznem območju ohranja za nedoločen čas, brez da bi prišlo do poslabšanja razmer. Pomaga ohranjati raznolikost rastlin in živali, spoštuje kulturno dediščino skupnosti, hkrati pa tudi zagovarja gospodarsko uspešnost in pošteno porazdelitev družbenih koristi, hkrati pa...

Kultura je področje, ki je večkrat pozabljeno ali pa zanjo zmanjka časa. Vendar pa je, z naraščanjem njene pomembnosti, tako v slovenskem kot v evropskem prostoru, pomembno, da tudi kultura postane prostor, odprt za vse in da pripomore k čimbolj vključujoči družbi. Leta 2017 je CAE postavil kulturi pomembno vlogo pri...

Integralni turistični produkt je, v nasprotju s parcialnim turističnim produktom, ki je proizvod enega samega proizvajalca, sestavljen iz večjega števila omenjenih delnih turističnih proizvodov. To je proizvod kot ga vidi potrošnik, torej z njegovega stališča je to celota številnih in različnih storitev ali dobrin, ki so namenjene za zadovoljitev potreb...