INUDSTRIJSKI TURIZEM KOT DEL TRAJNOSTNEGA TURIZMA

INUDSTRIJSKI TURIZEM KOT DEL TRAJNOSTNEGA TURIZMA

Industrijski turizem je del trajnostnega turizma. Za slednjega je značilno, da se lahko na posameznem območju ohranja za nedoločen čas, brez da bi prišlo do poslabšanja razmer. Pomaga ohranjati raznolikost rastlin in živali, spoštuje kulturno dediščino skupnosti, hkrati pa tudi zagovarja gospodarsko uspešnost in pošteno porazdelitev družbenih koristi, hkrati pa vpliva na trajnostno gospodarsko rast, zmanjšanje brezposelnosti in revščine, zaščito okolja in boj proti podnebnimi spremembami, ohranitev raznolikosti svetovnih kultur ter medsebojno razumevanje in mir po celem svetu.

Industrijski turizem

Industrijski turizem je podvrsta v turistični dejavnosti, ki je nastala predvsem zaradi različnih sprememb na trgu, katere namen je preoblikovati obstoječe zarjavele elemente industrije v nove priložnosti. Je način prenovitve degradiranih območij gospodarsko in družbeno: tako lahko zagotovi hitro pretvorbo gospodarskih dejavnosti, ustvarja nove prihodke in prepreči siromašenje lokalne kulture in identitete.

Razdelimo ga v tri kategorije: turizem industrijske dediščine, obiski podjetij, ki odpirajo vrata obiskovalcem, da poudarijo svoje proizvodne metode ter znanstveni turizem.

Industrijski turizem lahko opredelimo kot razvoj turističnih aktivnosti in industrije na grajenih območjih, stavbah, krajinah ter obiske teh območij, kjer je širši javnosti omogočen ogled določenega strokovnega znanja iz preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Vključuje znanja o tradiciji industrializacije in tehnološkega razvoja. To je nova oblika turistične ponudbe, ki se osredotoča na predstavljanje industrije v različnih kontekstih njenega razvoja, ne le v historičnem, ampak tudi v sodobnem.

Poudarjeno je oživljanje gospodarstva po principu trajnostnega razvoja in doseganja večje stopnje promocije okolja, objektov, kulture in ljudi. Industrijski turizem se torej naslanja na razvoj novih ali obstoječih industrijskih danosti, ki izhajajo iz preteklih zgodovinskih industrijskih procesov nekega objekta, dejavnosti, kraja ali regije. Široke množice se prav tako vse bolj zanimajo za teme, kot so identiteta industrializacije, njene razvojne značilnosti in vplivi na človekov vsakdan.

Industrijski turizem se je najprej pojavil v Veliki Britaniji, kar sovpada z začetki industrializacije. Zapad in kasneje propad industrije po letu 1960 je povečal število brezposelnih, rešitev za to, v krajih, kjer drugih, alternativnih možnosti za razvoj in doprinos k ekonomiji, niso imeli, pa je pojav industrijskega turizma pomenil odrešitev.

Industrijski turizem je lahko vezan tako na območja industrije kjer ta še deluje, kot tudi na tista, kjer se je obratovanje industrije prenehalo, je pa v preteklosti korenito doprineslo k razvoju nekega območja.

Znanih je veliko evropskih primerov, ki so svojo identiteto in z njo povezano dediščino učinkovito vključili v turistično ponudbo. Predvsem za dobre rešitve veljajo tiste, v katerih je bilo historično nadgrajeno s sodobnimi arhitekturnimi in oblikovalskimi rešitvami. Tako so sodobni posegi v opuščena industrijska okolja privedli do zagona novih vsebin na številnih opuščenih industrijskih območjih. Temeljne značilnosti lahko razdelimo na 5 parametrov: historični kontekst, razmere prestrukturiranja, projektni pristop, varstveni pristopi in interpretacija dediščine ter značilnosti projekta kot turističnega potenciala.

Značilne destinacije industrijskega turizma so destinacije z močno industrijsko bazo. Najbolj popularne so destinacije povezane z: blagom, povezanim z določeno regijo, firmiranim blagom, prestižnimi izdelki, tehnološko zahtevno proizvodnjo, ročnimi izdelki, hrano ter pijačo.

Industrijski turizem v Evropi pa se razlikuje od tistega v Ameriki. V Ameriki gre predvsem za komercialni pristop k turizmu, cilj je maksimalni povratek vloženih sredstev, zato lahko rečemo da deluje v okviru masovnega turizma. V Evropi  pa je industrijski turizem lahko vezan na nedelujoča in delujoča industrijska območja. Tako je mogoče z različnimi načini revitalizacije vzpostaviti muzej industrije ali omogočiti ogled in sprehod skozi podjetje ter na koncu kupiti izdelek.

Industrijski turizem v Sloveniji

Industrija je slovenski prostor v preteklosti ključno izoblikovala in preoblikovala. Zato je pomembno, da se nekdanja industrija prikaže na inovativen in zanimiv način. V zadnjih letih se daje vse večji poudarek na predstavljanje nekdanje industrije nekega kraja, kar je za obiskovalce vedno atraktivno, saj je to tisto kar daje kraju pristno podobo. Obiskovanje in prezentacija industrijskih območjih, tako delujočih kot nedelujočih, postaja vedno aktualnejši del sodobne turistične prakse. Zanimivo pa ni le za obiskovalce, temveč tudi za tiste, ki so bili v industriji nekoč zaposleni.

Za pridobitev zanimanja turistov pa ni dovolj le obuditev stare industrije, temveč je potrebno biti pri iskanju rešitev tudi inovativen. 

Pri industrijskemu turizmu gre namreč za inovativno obliko turistične ponudbe, ki bi jo lahko primerjali s kulturnim turizmom, vendar prihaja med njima do majhnih razhajanj, in sicer se osredotoča na predstavljanje industrije v različnih kontekstih njenega razvoja, torej ne le v zgodovinskem temveč tudi v sodobnem. V primeru, da gre za delujočo industrijo, lahko turizem doprinese k izboljšanju delovne morale, popravi negativne publicitete (če se podjetje z njo ubada) in seveda prinese dodaten zaslužek (vstopnice, spominki, ostali izdelki), poveča število zaposlenih, pomaga bolje razumeti kaj si potrošniki želijo. 

Razvoj novega turističnega produkta za seboj prinese tudi razvoj storitvenih dejavnosti, ki se jih turisti radi poslužujejo, prav tako pa tudi poslovnih dejavnosti, kavarn, hotelov, apartmajev in drugo. Obuditev industrije v luči industrijskega turizma se v večini primerov izkaže za zelo dobrodošlo, prejme pa se veliko hvaležnosti s strani domačinov. Sploh starejših, ki so bili na industrijo navezani. Industrijski turizem ima pomemben vpliv na trajnostno delovanje, stvari, ki so zanimive privabijo ljudi na dnevne ali več dnevne izlete. Postavi dobre temelje za nadaljnji razvoj in nadgradnjo trajnostnega turizma.

Vir: Zgodba o industrijski Metliki: Oblikovanje inovativnih turističnih produktov: industrijski turizem, revitalizacija in trajnost, Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem-Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020.