AKCISJKI NAČRT DRUŽBENE ODGOVORNOSTI V SLOVENIJI

AKCISJKI NAČRT DRUŽBENE ODGOVORNOSTI V SLOVENIJI

Akcijski načrt za spodbujanje družbene odgovornosti podjetij in raziskovalnih organizacij v Republiki Sloveniji za obdobje 2019-2020.

Leta 2011 je Evropska komisija povabila vse države članice, da do sredine 2012 oblikujejo ali posodobijo svoje akcijske načrte za spodbujanje implementacije koncepta družbene odgovornosti v podjetja. Medtem, ko so nekatere primerljive države od takrat sprejele že drugo posodobitev akcijskega načrta, se v Sloveniji prizadevanja za sprejem nacionalne strategije, ki bi bila podlaga za pripravo načrta, ponovno ohlajajo. Kljub temu so se organizacije civilne družbe v sodelovanju z drugimi deležniki odločile pripraviti predlog akcijskega načrta, katerega namen je zbrati množico pobud in aktivnosti, ki se v Sloveniji že izvajajo na področju spodbujanja uvajanja koncepta družbene odgovornosti v podjetja, kot tudi izvajanja različnih družbeno odgovornih pristopov. Leta 2018 sta Jazon d.o.o. in Zavod Jazon v sklopu projekta Road CSR pripravila Akcijski načrt za spodbujanje družbene odgovornosti podjetij in raziskovalnih organizacij v Republiki Sloveniji za obdobje 2019-2020 in s tem aktivno prispevala k nujno potrebnim premikom na področju spodbujanja družbene odgovornosti podjetij.

Predlog Akcijskega načrta za spodbujanje družbene odgovornosti v podjetjih in raziskovalnih organizacijah v Republiki Sloveniji za obdobje 2019-2020 predstavlja skupno sporočilo gospodarstva, civilne družbe in javnega sektorja, ki deluje na področju družbene odgovornosti podjetij, in kot takšen predstavlja poglobljeno izvajanje družbene odgovornosti v obstoječih nacionalnih strateških dokumentih in podlago za dokončanje že začetega postopka priprave nacionalne strategije družbene odgovornosti podjetij za Slovenijo.

Ta predlog akcijskega načrta temelji na prizadevanjih in posvetovanjih medresorske skupine za pripravo slovenske nacionalne strategije na področju družbene odgovornosti podjetij s poudarkom na družbeni odgovornosti podjetij ter na izmenjavi znanj in izkušenj znotraj projekta Interreg Europe Road-CSR. Osnova za pripravo osnutka akcijskega načrta so obstoječi evropski in nacionalni strateški dokumenti, vključno z akcijskim načrtom ES, izvedeno direktivo o nefinančnem poročanju in slovensko razvojno strategijo 2030 ter delovni osnutek nacionalne strategije za Korporativno družbeno odgovornost in trajnostni razvoj v Sloveniji za obdobje 2017–2030, ki je bila pripravljen v okviru omenjene medsektorske skupine.

Predlog akcijskega načrta na podlagi preteklih študij področja družbene odgovornosti v Sloveniji in srečanj s predstavniki civilne družbe, gospodarstva in javne uprave prikazuje osem prednostnih področij, ki so jih že obravnavala številna slovenska podjetja in civilna družba v svojih Strategijah družbene odgovornosti podjetij ali njihove dejavnosti ozaveščanja, ki jih mora vlada obravnavati bolj celostno, da bi v naslednjih dveh letih olajšali nadaljnji gospodarski razvoj in družbeno blaginjo. Poudarjena področja so: krepitev razumevanja in spodbujanje izvajanja koncepta družbene odgovornosti podjetij v slovenskih podjetjih in drugih organizacijah, spodbujanje dialoga in sodelovanja zainteresiranih deležnikov kot tudi mednarodna udeležba zainteresiranih deležnikov, spodbujanje družbene odgovornosti v vladi in javnih upravah in s tem zagotavljanje skcijskega načrta tudi za druge organizacije iz ostalih sektorjev, ozaveščanje in informiranje o mednarodno priznanih smernicah in načelih družbene odgovornosti podjetij ter spodbujanje njihovega izvajanja v organizacijah, ki delujejo v Sloveniji. Poudarja tudi vključevanje družbene odgovornosti podjetij kot koncepta v izobraževanje, usposabljanje, pa tudi v raziskovalni sektor, razlikovanje družbene odgovornosti in konceptov socialnega podjetništva, hkrati pa spodbujanje obeh ter nagrajevanje in spodbujanje tržnih nagrad za družbeno odgovorno vedenje. Nazadnje Akcijski načrt poudarja tudi spremljanje izpolnjevanja človekovih pravic v gospodarstvu, še en vidik družbene odgovornosti, ki ga Slovenija pokriva v ločenem nacionalnem akcijskem načrtu o človekovih pravicah v gospodarstvu, sprejetem leta 2018.

Deležniki, ki so sodelovali pri pripravi akcijskega načrta upajo, da bodo pripravljeni osnutki predlogov strategije in akcijski načrt spodbudili vlado k nadaljnjemu razvoju področja s sprejemom ustreznih nacionalnih dokumentov ter izvajanjem in spremljanjem nadaljnjih dejavnosti.