KARIERNA REHABILITACIJA

KARIERNA REHABILITACIJA

Karierna rehabilitacija je pristop oblikovanja delovnih mest za izključene posameznike iz trga dela, ki so prilagojena posamezniku in ne obratno.

Preko karierne rehabilitacije ustvarjamo nove, interdisciplinarne poklice, ki so prilagojeni posamezniku in jim tako omogočajo večjo zaposljivost ter pridobivanje kompetenc, hkrati pa se ustvarjajo trajnostna delovna mesta v lokalnem okolju, ki so prilagojena potrebam trga. Model omogoča hitrejše prilagajanje na nove gospodarske in družbene spremembe ter posledično svojo nenehno nadgradnjo, hkrati pa ustvarja večjo dodano družbeno vrednost.

Pristop karierne rehabilitacije se razlikuje od zaposlitvene in poklicne rehabilitacije. Zaposlitvena rehabilitacija je proces usposabljanja invalidov za opravljanje ustreznega dela na konkretnem delovnem mestu, na katerem se bo zaposlil, zaposlitev zadržal in v njej napredoval, s poudarkom na samostojnosti pri delu, večji motivaciji za delo, pridobivanju in utrjevanju delovnih navad, spretnosti, delovnih veščin in krepitvi samozavesti. Poklicna rehabilitacija je proces, kjer se oseba strokovno, fizično in psihosocialno usposobi za drug poklic ali delo, s katerim se lahko ponovno vključi v delovno okolje oz. se usposobi za opravljanje istega poklica, tako, da se delovno mesto ustrezno prilagodi potrebam osebe. V storitve zaposlitvene rehabilitacije napotuje Zavod RS za zaposlovanje in delodajalci, v storitve poklicne rehabilitacije pa Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Na drugi strani, je karierna rehabilitacija edinstven pristop, ki ga izvajamo v Zavodu Jazon in invalidskem podjetju Jazon d.o.o. kot odgovor na zaposlitveno in poklicno rehabilitacijo in se od njiju razlikuje predvsem v tem, da temelji na konceptu prilagajanja delovnega mesta posamezniku in ne obratno, torej delovno mesto se kreira na podlagi posameznikovih obstoječih znanj, zmožnosti in želja, upoštevajoč njegove omejitve, proces pa je sestavljen iz več stopenj in se odvija pod stalnim strokovnim vodenjem. Rezultat tega je ergonomsko prilagojeno delovno mesto, ki omogoča razvoj novih kariernih možnosti in ustvarjanje novih poklicev. Bistvenega pomena je, da so delovna mesta posameznikov ergonomsko prilagojena in s tem omogočajo optimalno in trajnostno naravnano izvajanje delovnih procesov, večjo storilnost in zadovoljstvo. Poklicne možnosti posameznika so tako lahko večnivojske, same delovne naloge pa zaradi tega raznolike in inovativne.

Pristop karierne rehabilitacije v podjetju naročnika

Karierno rehabilitacijo izvajamo tako v Zavodu Jazon, Jazonu d.o.o. in Alliumu so.p. kot v podjetjih naročnika. S tem pristopom tudi pri naročnikih rešujemo več težav. Vsem naročnikom je skupno, da se soočajo s težavo preoblikovanja delovnih mest za lastne zaposlene, ki jo želijo reševati na trajnosten in družbeno odgovoren način: z vzpostavitvijo trajnostne strategije, reorganizacije delovnih mest za ohranitev zaposlitev oziroma nova delovna mesta za osebe z omejitvami, iskanjem poslovnih partnerjev, poslovnih modelov in potencialov, ki potrebujejo naše družbene inovacije na podlagi katerih se ustvarjajo trajnostna delovna mesta prilagojena ljudem.

Takšen primer je delo v »zaledni pisarni«, kjer ekipa ureja pretok poslovne in arhivske dokumentacije od začetka do arhiva. Zaledna pisarna razbremeni ekipo naročnika v delovnih procesih glavne pisarne, ki je zaradi občasnega povečanega dela na področju pretoka dokumentacije preobremenjena. Zaledna pisarna tako pomaga urediti nihanja količine dela in se jo prilagaja spremenljivim potrebam naročnika tako, da prilagajamo procese dela. Rezultat sodelovanja je kvaliteten prehod naročnika v e-poslovanje ter oblikovani procesi dela in možnost zaposlitve osebe z omejitvami, ki se je za to delo usposabljala v času poslovnega sodelovanja. Hkrati se z delom v zaledni pisarni izboljšujejo delovni pogoji pri naročniku v smeri ergonomije. Tega se ne doseže le z večjo digitalizacijo procesov, ampak tudi z večjo pozornostjo za potrebe zaposlenih in zagotavljanjem varnejših delovnih procesov. Zaposleni na področju zaledne pisarne v novih delovnih okoljih naročnikov predstavljajo pozitivno motnjo, ki izboljšuje medsebojne odnose med vsemi zaposlenimi.

Pristop karierne rehabilitacije vpeljujemo oziroma umeščamo tudi v različne programe, ki jih izvajamo v naši skupnosti in ki so primarno namenjeni preprečevanju socialne izključenosti ter dvigu socialnih, funkcionalnih ter delovnih kompetenc, ki bodo udeležence ob zaključku programa približale zaposlitvi. Eden izmed teh programov je program socialne aktivacije, ki smo ga poimenovali »Prehod na trg dela, po meri človeka«, v katerem smo po načelih pristopa karierne rehabilitacije iskali možnosti za vključitev na trg dela ter prilagajali delo oziroma delovne procese po meri udeleženih posameznikov. Pristop je tudi temeljni del projekta – Etri – iskanje novih oblik sodelovanja za trajnostni razvoj, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo.